תקנון רכישה

תנאי השימוש באתר של עמותת BeDo – לחולל שינוי, אחרת

 

ברוכים הבאים לאתר של עמותת BeDo

 

האתר (כהגדרתו להלן) מופעל על-ידי BeDo – לחולל שינוי אחרת, ע"ר מס. 580708220  ("העמותה" ו/או "מנהלי האתר"). תנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש") חלים על אתר האינטרנט של העמותה, הגישה לאתר, המידע, התוכן (לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, התיעוד הרלוונטי והשירותים והשימושים הקשורים עם האמור ("האתר").

 

האתר מספק מידע ותוכן על פעילות העמותה ומאפשר רכישת מוצרים הקשורים ישירות לפעילות העמותה ולקידום מטרותיה.

 

תנאי שימוש אלה הנם הסכם מחייב בינך לבין העמותה. השימוש שלך באתר לרבות רכישת מוצרים דרך האתר כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר. תשומת ליבך כי תנאי השימוש עשויים להתעדכן ו/או להשתנות לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך.

 

בעצם גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר הינך מקבל/ת על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכימ/ה להם במלואם. במידה שאינך מסכימ/ה לתנאי השימוש או איזה מהם ו/או אינך מקבל/ת אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה/י כל שימוש באתר, לרבות לצורך רכישת מוצרים.

 

הוראות בדבר ביצוע הזמנות דרך האתר

 

ביטול עסקה באתר היא בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

בקשות לביטול עסקאות (כל עוד הן עומדות בתנאים המפורטים בתקנון זה שיתעדכן מעת לעת ) יש לשלוח למייל office@bedo.org.il. יש לציין בפניה את המוצר שנרכש, חברת האשראי באמצעותה בוצעה הרכישה, שם מבצע/ת ההזמנה, ומספר הטלפון ליצירת קשר.

 

ביטול עסקה יחויב בעמלה של 10% מגובה הסכום ששולם כדמי ביטול. במקרים של ימי למידה, קורסים והכשרות ייתכנו דמי ביטול גבוהים יותר בסמוך למועד הפעילות. דמי ביטול אלה מצוינים בכל הקשר. רישום לכל פעילות מהווה אישור שהנרשמ.ת מודע.ת לתנאי הביטול שצוינו. הבקשה לביטול העסקה מהווה אישור לגביית דמי ביטול אלה. מובהר כי לא יינתן החזר בעבור דמי המשלוח.

 

מועד אספקת המשלוח בפועל ייקבע על ידי חברת השילוח עמה פועלת העמותה, ולרוכש לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד אספקת המשלוח. יובהר כי מרגע שנמסר המוצר הנרכש לחברת השילוח ו/או לשליח מטעמה, העמותה איננה אחראית למוצר שלא הגיע אל רוכשו, ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה מאת העמותה בשל כך.

 

אי מתן המלצות או עצות

העמותה אינה נותנת המלצות או מציעה עצות מכל סוג שהוא. על אף שהעמותה עשויה לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה, והסיכון והאחריות בגין הסתמכות על מידע כאמור יחול עלייך באופן בלעדי.

מובהר כי העמותה וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו.

 

תכנים

אם הינך מאמינ.ה בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלך או מהווה עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה לעמותה במייל office@bedo.org.il, לפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם.

 

קישורים

על אף שאתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, העמותה אינה אחראית לאתרים אלה. העמותה מספקת קישורים אלו למטרות נוחות ואינה תומכת באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם.

העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות במקרים של הימצאותו של תוכן פוגעני באתרי צד ג'. כמו כן, העמותה איננה שולטת, מפקחת או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי, לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר.

כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר העמותה והינך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

 

אבטחת מידע

בעת ההרשמה ו/או השימוש במוצרים והשירותים, תתבקש/י למסור מידע בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת מטה. אינך מחויב על פי חוק למסור מידע זה ומסירתו תלוי בהסכמתך וברצונך החופשיים, אך ללא מסירתו לא יתאפשרו לך הרמה או שימוש כאמור. ככל שבחרת למסור מידע, הנך מסכימ/ה למסור מידע אמיתי, מדויק, שלם ועדכני. להגנתך, הנך מסכימ/ה שלא לחלוק את מידע ההרשמה שלך עם כל צד שלישי שהוא לכל מטרה שהיא. את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לכל מידע הניתן על ידך בקשר עם האתר ושימושך בו.

לשם הגנה על המידע ומזעור הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, העמותה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, העמותה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, כי השירותים ומערכות המידע המשמשים את העמותה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותים, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

לאור האמור, את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת להגנה על המידע על המחשב שלך, כגון על ידי התקנת תוכנת אנטי וירוס, עדכון היישומים שלך, הגנה על הקבצים שלך באמצעות סיסמאות, ואי התרת גישה למחשב שלך לצד שלישי.

 

הגבלות על השימוש

אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של העמותה, אינך רשאי:

להעתיק, לשנות, להפיץ, למסור, לפרסם, להציג, להראות, לשכפל, להוציא לאור, לתת רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור עמודים, נתונים, מידע (לרבות ויזואלי), תוכן, כלי, מוצרים או שירותים שהושגו מאתר זה;

להעתיק, לשנות או להציג את השם, הלוגו, סימני המסחר, הטקסט או התמונות הגרפיות של העמותה/האתר בכל דרך; או לכלול כל סימן מסחר של העמותה, או כל וריאציה על הנ"ל, כתגית-מטא, יסוד טקסטואלי חבוי או כל סימן אחר אשר עשוי ליצור את הרושם של שיוך, חסות או תמיכה בינך ובין העמותה;

להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוקים ותקנות רלוונטיים.

 

הגבלת אחריות

העמותה והארגונים הקשורים עימה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, חברי הוועד המנהל שלה,, מעניקי הרישיון עבורה, קבלני המשנה שלה וספקיה אינם ולא יהיו אחראים בגין הוצאות, נזקים מכל מן וסוג שהם, לרבות ומבלי לגרוע נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמא, ובכלל זה ללא הגבלה, בגין אובדן רווחים, תשואה, הכנסה, מוניטין, תועלת, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, אפילו אם העמותה ידעה לגבי אפשרות קיומם.

 

הנך מאשר ומסכים כי האתר הוצע לך וההתקשרות עמך בתנאי שימוש אלו נעשו בהסתמך על תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה, כי תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה משקפים חלוקת סיכונים סבירה והוגנת בינך ובין העמותה, וכי תנאי הגבלת האחריות והגבלת החבות המפורטים במסמך זה מהווים בסיס הכרחי להסכם בינך ובין העמותה. העמותה לא תוכל לספק לך את האתר והשירותים על יסוד תשתית כלכלית סבירה ללא הגבלות אלו.

 

מדיניות הפרטיות,

העמותה מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות כל המידע הניתן על ידי משתמשים. העמותה אוספת ומאחסנת מידע אודות משתמשיה.

 

לצורך מתן השירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע הבאים:

 

מידע הנמסר על ידך – כאשר אתה נרשם לרשימת התפוצה של העמותה או שאתה מבקש לבצע רכישות באתר העמותה, אנו מבקשים ממך פרטי התקשרות, לרבות שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכיוצ"ב לצורך מתן שירותים הכלולים באתר ו/או הניתנים על ידי העמותה ("המידע"). במקרים מסוימים, אנו עשויים לבקש ממך מידע על חשבון כרטיס אשראי או אופן תשלום אחר, אך מידע זה יועבר לחברת סליקה ולא ישמר אצל העמותה. לעתים אנו מוסיפים למידע שאתה מספק מידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים. לדוגמא, אם התקבל מיקוד לא מדויק, אנו נשתמש בתוכנה של צד שלישי על מנת לתקנו. דע כי אינך חייב לפי חוק למסור כל מידע לעמותה, אך ייתכן שהעמותה לא תוכל להעניק לך את השירותים המבוקשים ללא מידע זה.

פניות ממשתמשים – כאשר אתה שולח דואר אלקטרוני או פניה אחרת לעמותה, אנו רשאים לשמור פניות אלו על מנת לעבד את שאלותיך, להגיב לבקשותיך ולשפר את השירותים שלנו.

 

השימוש במידע

השימוש במידע ייעשה אך ורק על פי האמור במסמך זה ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת על מנת ליצור קשר עמך; למטרת פניות אדמיניסטרטיביות, כמו להודיע לך על עדכונים מהותיים לאתר; במקרה שנתת את הסכמתך לכך, גם על מנת לשלוח לך הודעות בנוגע לעדכונים, תכנים, פעילויות ושירותים חדשים שמוצעים או דברי פרסומת אחרים; לצרכי הפעלה, תחזוקה ותפעול של האתרים; לטיפול בנושאי הפרת זכויות יוצרים או לשון הרע; וכן לצרכים תפעוליים וסטטיסטיים פנימיים (לדוגמה כדי לנתח את המידע ולהבין את מגמות השימוש וההעדפות של המשתמשים שלנו, לשפר את הדרך בה האתר עובד ונראה, וליצור תכונות ושימושים חדשים) ועוד. ככל שנתת כאמור את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, העמותה תהיה רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת בדואר האלקטרוני, במסרונים לטלפון הנייד, באמצעות אפליקציית WhatsApp, מערכות חיוג אוטומטיות לקווי הטלפון וכיו"ב, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

העמותה לא תעביר את המידע, לא תתיר להשתמש בו ולא תחשוף אותו לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:

  • א. העמותה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים הנחוצים לפעילותה, באופן ובמידה הנדרשת לשם אספקתם התקינה של השירותים, לדוגמה חברת שליחויות, חברה המספקת פלטפורמת דיוור וכו'. המידע האמור יועבר לאחר קבלת התחייבות הספק לשמור על סודיות המידע ולהשתמש בו רק לשם מתן השירותים לעמותה.
  • ב. במקרה של שינוי המבנה המשפטי של העמותה (כגון מיזוג, מכירה וכיוצ"ב), תהיה רשאית העמותה להעביר את המידע לתאגיד אחר שימוזג עמה ו/או לתאגיד אחר שימזג את פעילותו יחד עם פעילות העמותה, ובלבד שפעילויות התאגיד האחר דומות לפעילויות העמותה ו/או עם מיזם משותף של העמותה ושל תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר בכל אחד מן המקרים קיבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של העמותה.
  • ג. העמותה תהיה רשאית להעביר מידע של משתמש באתר או לקוח אשר ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או סייע ו/או אפשר לבצע מעשה כאמור, וזאת כדי להגיש תלונה במשטרה, לבצע בדיקה עצמית של נסיבות ביצוע המעשה, למנוע גישה לאתר ולעשות כל פעולה לשם מניעת מעשה כאמור, טיפול בו או מניעת הישנותו.
  • ד. העמותה תהיה רשאית להעביר את המידע על מנת לפעול למימוש זכויותיה ולקבל סעדים ותרופות להם היא זכאית על פי דין.
  • ה. העמותה תהיה רשאית להעביר את המידע בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או הוראת רשות מוסמכת אחרת המורה לה למסור את המידע. מבלי לגרוע מן האמור, העמותה תהיה רשאית להעביר המידע לשם הגנה על זכויותיה במסגרת כל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או הליך משפטי בקשר עם השימוש באתר ו/או במידע ו/או מתן השירותים שמספקת העמותה ו/או כל מקרה אחר המצריך הגנה על זכויות העמותה.

שימוש בקוקיז

כאשר אתה גולש באתר העמותה או משתמש בשירותי האתר, אנו מקבלים ומתעדים באופן אוטומטי מידע מהמחשב והדפדפן שלך, לרבות כתובת ה-IP שלך ומאפייני תוכנה וחומרה.

כמו כן, האתר משתמש בטכנולוגיה המכונהCookies  ("קוקיז"). קוקיז הן קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודה לדפדפן שלך מהאתר, ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. לאחר יצירת קוקיז יכול האתר לבקש מהדפדפן שלך לשלוח אליו בחזרה את המידע ששמר בקוקיז או לעדכן את המידע. השימוש בקוקיז נדרש לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאימו להעדפותייך ועוד. חלק מהקוקיז יפקעו כשתסגור את הדפדפן, וכך לא יאפשרו המשכיות במעקב אחר הנתונים של פעילותך, ואילו חלקן ישמר על גבי הכונן הקשיח במחשבך ויאפשרו המשכיות של המעקב.

לצד השימוש בקוקיז, ייתכן שימוש באמצעים טכנולוגיים דומים באמצעות כלים של צדדים שלישיים, לדוגמה Google Analytics ו- Meta Pixel. שימושך באתר מעיד גם על הסכמתך לאמצעים אלה. הכלים הללו מנטרים באמצעות קוקיז ואמצעים נוספים את הפעילות שלך באתר העמותה ובאתרים שונים כדי למדוד ולנתח את נתוני הגלישה שלך ולהתאים תכנים שיוצגו לך, פרסומות שיוצגו לך ועוד לפי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, והכל תוך שאתה עובר בין אתרים, בין אפליקציות וכיו"ב. כמו כן, הם מאפשרים להגדיר את תחומי עניין שלך ונתוני קהל משוערים שלך בהתבסס על דפוסי הפעילות שלך באינטרנט.

 

אם אינך מעוניין בהימצאות הקוקיז ויתר הכלים כאמור לעיל תוכל לבטל אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את הקוקיז במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, נטרול הקוקיז עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר העמותה או באתרי אינטרנט אחרים.

 

ילדים – אם אתה ילד מתחת לגיל 18, עליך להשיג הסכמה מהוריך טרם השימוש בשירות שלנו. העמותה לא תיצור קשר או תתקשר ביודעין עם ילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמת ההורים האמורה. אם יש לך סיבה להאמין שילד נתן לנו מידע אישי שלו, אנא צור עימנו קשר לכתובת המופיעה לעיל, ואנו ננסה למחוק מידע זה ממאגרי הנתונים שלנו.

 

עיון במידע ותיקונו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

ככל שברצונך לעיין במידע, לבקש לתקנו או לבקשת למחקו, הינך מוזמן לפנות אלינו, בעצמך או באמצעות ב"כ בעל הרשאה בכתב, באמצעות בקשה כתובה לכתובת הדוא"ל: office@bedo.org.il.

 

 

 

 

שונות

העמותה רשאית למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי העמותה, באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. ההודעות יראו כאילו נמסרו עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה 30 ימים לאחר הפרסום הראשוני.

 

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת .

 

במידה שתנייה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תנייה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

 

תנאי השימוש יחולו לטובת מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

 

כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

 

במידה ומנהלי האתר לא שומרים או אוכפים זכות משפטית או סעד הכלולים בתנאים לעיל (או שמנהלי האתר נהנים מהם תחת כל חוק חל), הדבר לא ייחשב כוויתור פורמלי של מנהלי האתר על זכויותיהם וזכויות או סעדים אלו יישמרו להם.

 

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך.

 

הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.

 

זהו ההסכם הכולל בינך ובין העמותה ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על ידי העמותה כמפורט במסמך זה.